കുടുംബശ്രീ - വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതി

മികച്ചതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ലാപ് ടോപ്പുകള്‍ വെറും 14,990 രൂപ മുതല്‍.

Coconics Laptops
coconics laptop

YOU MAKE THEM DO MORE

Ready for something different? Our groundbreaking Yoga laptops, tablets and 2-in-1s will definitely turn heads.

Slider

FEATURES

Four Signature Colours

Anti-Glare Screen

Drop-Resistant

Water Resistant

battery life
12.5-hour

High performance batteries.
Greater power. Better efficiency.
Warranty and Protection programs.

Coconics - Battery Life

extra thin,
extra light

Elegant and Durable design.
Thin & Light for easy portability.
Smart cutting edge look and feel.

coconics laptop

stylish
design

Sleek and Stylish.
Exceptional Power.
Work from anywhere

coconics laptop

10.4" colorful
display

Outstanding flexibility.
Impressive screen performance.
Improved convenience.

Coconics - Colorful display

About Coconics

The Coconics story is that of a unique partnership, innovative thinking and pulling off the near impossible.

coconics laptop

SERVICE &
Support

We focus to provide the best product discovery and the most convenient shopping experience for our customers. Explore more on our technologies and we look forward to providing high-value customer support on our products and services.

Coconics - Service & Support

Digital Solutions
Boost your Success

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Models
Service Centers
Dealers